แจ้งผู้ปกครอง ชั้นป.5

แจ้งผู้ปกครอง ชั้นป.5 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.5ชำระเงินค่าอุปกรณ์ รับหนังสือรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 – เวลา 08.30 – 09.30 น. ชั้น ป.5/1– เวลา…

ข่าว -06

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.6 ทุกท่าน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6ชำระเงินค่าอุปกรณ์ รับหนังสือรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256 เวลา 08.30 –…

ผู้ปกครองรับอาหารเสริมนม

     วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 ผู้ปกครองนักเรียน ตั้งแต่อนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มารับใบงาน การจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ณ จุดรับใบงานและรับอาหารเสริม(นม) ของแต่ละสายชั้น ตั้งแต่เวลา 09.00 –…