เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.6 ทุกท่าน

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6
ชำระเงินค่าอุปกรณ์ รับหนังสือ
รับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256

  • เวลา 08.30 – 09.30 น. ชั้น ป.6/1
  • เวลา 09.30 – 10.30 น. ชั้น ป.6/2
  • เวลา 10.30 – 11.30 น. ชั้น ป.6/3
  • เวลา 11.30 – 12.30 น. ชั้น ป.6/4
  • เวลา 12.30 – 13.30 น. ชั้น ป.6/5
  • เวลา 13.30 – 14.30 น. ชั้น ป.6/6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *