รับอาหารเสริมนม
รับอาหารเสริมนม
รับอาหารเสริมนม
รับอาหารเสริมนม

     วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 ผู้ปกครองนักเรียน ตั้งแต่อนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มารับใบงาน การจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ณ จุดรับใบงานและรับอาหารเสริม(นม) ของแต่ละสายชั้น ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์