แจ้งผู้ปกครอง ชั้นป.5

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.5
ชำระเงินค่าอุปกรณ์ รับหนังสือ
รับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

– เวลา 08.30 – 09.30 น. ชั้น ป.5/1
– เวลา 09.30 – 10.30 น. ชั้น ป.5/2
– เวลา 10.30 – 11.30 น. ชั้น ป.5/3
– เวลา 11.30 – 12.30 น. ชั้น ป.5/4
– เวลา 12.30 – 13.30 น. ชั้น ป.5/5
– เวลา 13.30 – 14.30 น. ชั้น ป.5/6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *