Posts List

Featured News

Health

Economy

 • แจ้งผู้ปกครอง ชั้นป.5

  แจ้งผู้ปกครอง ชั้นป.5

  วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
  ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.5
  ชำระเงินค่าอุปกรณ์ รับหนังสือ
  รับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
  ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
  จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  – เวลา 08.30 – 09.30 น. ชั้น ป.5/1
  – เวลา 09.30 – 10.30 น. ชั้น ป.5/2
  – เวลา 10.30 – 11.30 น. ชั้น ป.5/3
  – เวลา 11.30 – 12.30 น. ชั้น ป.5/4
  – เวลา 12.30 – 13.30 น. ชั้น ป.5/5
  – เวลา 13.30 – 14.30 น. ชั้น ป.5/6

Latest News